coneix el patrimoni arqueològic de Salou!

Jaciment arqueològic de Barenys

L’estat de conservació de les restes arqueològiques no ens permet precisar el moment inicial d’ocupació del jaciment, però ens permet indicar que l’espai va quedar abandonat a finals del segle I dC o començaments del segle II dC.

Els treballs portats a terme a la Vil·la de Barenys es van dirigir a delimitar i excavar en extensió els diferents espais que coexisteixen en la finca afectada per les restes arqueològiques.

Podem dividir la intervenció arqueològica en tres fases:

 

Primera fase:

La primera fase de treball va consistir en la realització de set rases i la seva neteja.

 

Segona fase:

La segona fase de treball va consistir a rebaixar els sediments que cobria la totalitat de l’àrea. Durant aquest procès va ser possible observar l'existència de petites rases de sediments i la recuperació d'un fragment de columna.

 

Tercera fase:

La tercera fase va consistir a excavar una extensió de manera manual, i es va descobrir les restes d'un forn de planta circular (es conserva completament la cambra de combustió), davant del forn trobem una cambra de treball (al seu interior es van trobar peces mal cuites), un retall de planta rectangular, estructures de pedra parcialment conservades, dues d'aquestes estructures presenten planta quadrada i la resta semblen ser murs. També destaquem un dipòsit revestit d'opus signinum, un petit canal en part cobert per lloses, un gran espai a cel obert que es caracteritza per la presència de dolies, una pedra de morter de calç, una gran cisterna de planta quadrada i un dipòsit de dimensions més reduïdes. Pel que fa a les restes d'objectes s'han trobat un important nombre de restes de ceràmica i proporcionalment també de metàl·liques.

Per més informació clicar al link: 

iesjaume1.infoself.com/moodle2/file.php/553/CS%20Vila%20romana%20Barenys/00-index.html

 

 

© 2014 Rervats tots els drets.

Fes la teva web gratuïtaWebnode